Α΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από Κυριακή των Βαΐων έως και την Μεγάλη Τετάρτη

(Δημόσια εμφάνιση του Χριστού – Συζητήσεις – Προετοιμασία)

Δραστηριότητα 1 Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη απο τον πίνακα.

θανάτω Άγιος Ανάξιος Βασιλείας Νυμφίος Θεοτόκου Ψυχή Νυκτός

Ιδού ο έρχεται εν τω μέσω της • και μακάριος ο δούλος,
ον ευρήσει γρηγορούντα• δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν μου, μη τω ύπνω κατενεχθής, ίνα μη τω
παραδοθής, και της έξω κλεισθής• αλλά ανάνηψον κράζουσα•
Άγιος, , Άγιος ει ο Θεός ημών, δια της , ελέησον ημάς.