Α΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από Κυριακή των Βαΐων έως και την Μεγάλη Τετάρτη

(Δημόσια εμφάνιση του Χριστού – Συζητήσεις – Προετοιμασία)

Δραστηριότητα 2 Ακροστιχίδα της Μ. Δευτέρας

Συμπληρώστε την Ακροστιχίδα της Μ. Δευτέρας με βάση το Ευαγγέλιο του Όρθρου της Μ. Δευτέρας (Ματθ. 21 (κα΄) 18-43).


 1. Μ _ _ _ _ _ _

 2. Δ _ _ _ _ _ _

 3. Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 4. Υ _ _ _ _

 5. Τ _ _ _ _ _ _

 6. Ε _ _ _ _ _ _

 7. _Ρ _ _ _ _ _

 8. Α _ _ _ _ _ _ _ _

 1. Καὶ ἰδόντες οἱ, ἐθαύμασαν λέγοντες.

 2. Καὶ προσελθὼν τῷ, εἶπεν ὡσαύτως.

 3. Λέγων· τὸν υἱόν μου.

 4. Τέκνον, σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.

 5. Οἱ δὲ καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ·

 6. ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα.

 7. Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς ·

 8. Προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ καὶ οἱ Πρεσβύτεροι.