Γ΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεγάλο Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα

ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Δραστηριότητα 1 Ακροστιχίδα της Ανάστασης


 1. Α _ _ _ _ _ _ _ _

 2. Ν _ _ _ _ _ _ _

 3. Α _ _ _ _ _ _

 4. Σ _ _ _ _ _ _ _

 5. Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 6. Α _ _ _ _ _ _

 7. Σ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 8. Η _ _ _ _ _

 9. Σ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. «Και τη τρίτη ημέρα .» (Λουκ. 24.8)

 2. Είπε ο Χριστός στους μαθητές του πριν από τα Πάθη : «Θαρσείται, εγώ τόν κόσμο» (Ιωαν 16.33).

 3. «γαρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού.»(Ματθ.28.2)

 4. «Λίαν πρωί της μιας »(Μαρκ.16.2)(Ευαγγέλιο Ανάστασης)

 5. Ρώτησε ο Πιλάτος τον Χριστό: «Συ ει ο Βασιλεύς ;»(με άρθρο) (Λουκ. 23.3)

 6. Οι μυροφόρες: «Φέρουσι α ητοίμασαν » (Λουκ. 24.2)

 7. Αποκρίθηκε ο λαός προς τον Πιλάτο: « Λέγουσιν αυτώ πάντες ·» (Ματθ.27.24)

 8. Έλεγαν οι αρχιερείς προς τον Πιλάτο: Κλέψωσι αυτόν και είπωσι τω λαώ από των νεκρών.» (Ματθ.27.64) (ΙΒ Ευαγγέλιο Μ.Πέμπτης)

 9. «Και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το » (Ιωαν. 20.7)