Γ΄ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεγάλο Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα

ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

Δραστηριότητα 2 Συμπλήρωση κενών

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη απο τον πίνακα.

ἀθάνατος ᾍδην θάνατον Ζωοδότα ἀνέστησας

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν,
ἡ ζωὴ ἡ ,
τότε τὸν ἐνέκρωσας,
τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος•
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας
ἐκ τῶν καταχθονίων ,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον•
Χριστέ,
ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.