ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δραστηριότητα 1 Συμπλήρωση κενών

Να συμπληρωθούν οι λέξεις που λείπουν από τους παρακάτω ύμνους.


Τον σου βλέπω, μου κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εν αυτώ• λάμπρυνόν μου την στολήν της , Φωτοδώτα, και σώσον με.Ὅτε οἱ ἔνδοξοι ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο, καὶ ἀνόμοις κριταῖς, σὲ τὸν δίκαιον παραδίδωσι. Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον, φεῦγε ἀκόρεστοντὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν. Ὁ περὶ πάντας , Κύριε δόξα σοι.Σήμερον κρεμάται επί , ο εν ύδασι την κρεμάσας. Στέφανον εξ περιτίθεται, ο των αγγέλων . Ψευδή περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον εν νεφέλαις.Ἡ ζωὴ ἐν, κατετέθης Χριστέ, καὶ στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο δοξάζουσαι τὴν σήν.